Profile

Dong JIANG
D1
dongjiang@toki.waseda.jp

Academic Background
2012.6 Graduated from Haitou Highschool
2016.6 Graduated from College of Science, Nanjing Forestry University (Bachelor of Engineering)
2018.6 Graduated from College of Science, Nanjing Forestry University (Master of Engineering)
2018.6-2019.12 Assistant researcher, Jiangsu Institute of Economic and Information Technology
2020.5-2021.9 Assistant researcher, East China Normal University

Research Theme
Synthesis of COFs and MOFs, CO2 Utilization

Papers
[2] Metal–Organic Framework-Derived Graphene Mesh: a Robust Scaffold for Highly Exposed Fe–N4 Active Sites toward an Excellent Oxygen Reduction Catalyst in Acid Media
Jingjing Li, Wei Xia, Jing Tang, Yong Gao, Cheng Jiang, Yining Jia, Tao Chen, Zhufeng Hou, Ruijuan Qi, Dong Jiang, Toru Asahi, Xingtao Xu, Tao Wang, Jianping He, Yusuke Yamauchi, J. Am. Chem. Soc. 2022, 144, 9280–9291.

[1] Nanoengineering Metal–Organic Framework‐Based Materials for Use in Electrochemical CO2 Reduction Reactions
Yingji Zhao, Lingling Zheng, Dong Jiang, Wei Xia, Xingtao Xu, Yusuke Yamauchi, Jianping Ge, Jing Tang, Small, 17, 2006590, 2021.
jiang